หากท่านเป็นผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ กรณีที่ท่านถูกเวนคืนที่ดิน แต่หน่วยงานของรัฐ ให้เงินค่าเวนคืนที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดมาก เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ หลีกเลี่ยงได้จากการกระทำหรืองด เว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้า หน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อ โต้แย้งเกี่ยว กับสัญญาทางปกครอง หรือกรณีอื่น ใดที่อยู่ในเขตอำนาจของศาล ปกครองอาทิเช่น

1.1 การกระทำของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ออกคำสั่ง
ผิดวิธี ไม่ดำเนินการตามระเบียบ
เป็นต้น
1.2 กรณีนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อ
หน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกิน
สมควร
1.3 เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานกระทำ
ละเมิดต่อบุคคลอื่น
1.4 คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
1.5 คดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วย
งานหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครอง มา
ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
1.6 คดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมาย
กำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาล
ปกครอง

ทางสำนักงานทนายความของเรา มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสารถ ความชำนาญ ในคดีปกครองด้านต่างๆ ในการให้บริการทางกฎหมาย เพื่อดำเนินคดีปกครองให้กับท่าน และรักษาผลประโยชน์ให้กับท่านอย่างสูงสุด

Best way to of the jail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thailand Certificate lawyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

International

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

After Bail

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top